ДОКЛАД „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“: РАЗДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жилищна политика и регионално развитие

Автор: Цветелина Чуралска

Цветелина е завършила Магистратура по Архитектура и Градска Политика в Принстън, Бакалавърска степен по Архитектура с отличие в Тексаски Технически Университет и Полувисше с високо отличие в Мидланд Колидж. Тя завършва Математическа Гимназия „Константин Величков” като асистент-знаменосец и Езикова Гимназия „Бертолд Брехт” като частна ученичка. Цветелина се занимава с архитектура от 10 години и притежава 3 години професионален опит като стажант-архитект в Ню Йорк, Ню Джърси и Тексас. Тя е проектирала магазини за Кристиан Лоботин, световно-известен дизайнер на обувки, и сега работи като протеже на Боб Хилиър, един от най-уважаваните архитекти в САЩ. Цветелина има над 35 награди и почести. Тя е стипендиант на престижната фондация „Джак Кент Кук”. Един от нейните жилищни проекти е представен на Световното Изложение в Милано през 2015-та година. Цветелина е имала множество лидерски позиции. В допълнение, тя е работила като доброволец за възстановяването на разрушени жилища от урагана Санди и в момента интервюира кандидат-студенти като част от съвета на бивши възпитаници на Принстън. Цветелина желае да допринесе за развитието на България чрез нейния опит и иновационни идеи. 

 

1. Изграждане на по-добро бъдеще за България – силна жилищна политика за устойчиво регионално развитие

България се подрежда на последно място по почти всички показатели по качество на живот в ЕС. Въпреки че страната ни получава субсидии от ЕС и са изготвени редица стратегии за регионално развитие, всеобщите нациоанални проблеми все повече се задълбочават през последното десетилетие. Българските райони, с изключение на Югозападния район, са в групата на най-слабо развитите и най-уязвимите в Европа.

Важен фактор и индикатор за устойчивото развитие на една страна е балансираната и съразмерно развиваща се жилищна система. Добре развитият жилищен фонд може да спомогне за решаването на редица проблеми като намаляване на икономически и социални неравенства между районите и по-добра функционална и пространствена свързаност. Жилищната политика в България трябва да стане част от политическите приоритети на национално и местно ниво и да бъде включена в различните стратегии за регионално развитие.

 

2. Предизвикателства и възможности

Предизвикателства

Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. (НСРР 2012-2022 г.) и Оперативна програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) са двете основни стратегии за регионално развитие на България. НСРР 2012-2022 г. е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната чрез използване на техния потенциал за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Основните предизвикателства, които са разгледани в НСРР и ОПРР са следните:

 • През периода 2005-2008 г. българската икономика динамично увеличава своя растеж, но след 2008 г. този показател индикира намаляване общо за страната с изключение на Югозападния район.
 • Българските райони в общоевропейската картина на регионите са най-силно уязвими и са с най-голямо неравенство помежду им. Северозападният район на България е на последно място в ЕС по почти всички показатели и се нарежда сред най-уязвимите райони в ЕС пред глобалните проблеми.
 • Напредналият процес на моноцентрично развитие на София и 6-те големи града в дългосрочен план довежда до сериозни дисбаланси между различните райони на страната, неизползване на потенциала на територията и увеличена миграция към големите градски центрове и към други държави членки на ЕС.
 • Населението на България продължава да намалява, което е предпоставка за ниска степен на социално и икономическо развитие. България напускат все повече млади и образовани хора, в които държавата е инвестирала и които се адаптират по-лесно към изискванията на пазарната икономика.
 • Територията се развива изцяло на пазарни принципи, като не се обръща внимание на отрицателното социално и икономическо въздействие.

Регионалното развитие е национален проблем, защото неравенствата между районите афектират държавата като цяло.  Бъдещето на устойчивото развитие ще зависи от това как се строят жилища и как те се позиционират като приоритет в различните стратегии за регионално развитие. В момента Националната Жилищна Стратегия (НЖС) е отделен документ, който не е свързан и включен в Националната Стратегия за Регионално Развитие. НЖС, която е приета през 2004-та година, на практика не се прилага. В България няма институция, която да се занимава с изпълнението на предложените в стратегията проекти. Единствената реформа е за саниране на сгради, която се изпълнява само от едно звено към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Националната жилищна стратегия трябва да бъде интегрирана в Националната стратегия за регионално развитие.

Проблемите в жилищния сектор са много и те трябва да се интегрират в общонационални и местни стратегии за регионално развитие:

 • България е на последно място в скалата по „удовлетвореност от настаняването“ и с най-голям дял на населението с лоши жилищни условия според данни на Евростат.
 • Половината от младежите между 15 и 29 години живеят в лоши жилищни условия, в пренаселени сгради или плащат високи наеми.
 • Стари сгради, липса на енергийна ефективност и ниски нива на комфорт са предпоставка за нездравословен и непълноценен начин на живот на българския гражданин
 • Незаконни жилища, липса на социални сгради и възможности за финансиране са друга част от проблемите

 

Възможности

В момента жилищната политика в България играе много малка роля в политиката на национално и местно регионално ниво, а е свързана с множество икономически и социални фактори. Жилищата предлагат много възможности за успешно регионално развитие и могат да спомогнат за “санирането“ на всеобщите национални проблеми:

 • Изграждане на подходящи жилища за младежи и за професионалисти като лекари и учители може да спомогне за задържане на малките градове и села живи. По този начин ще се стимулира активизираране на бизнеса в тези райони и ще се подкрепи по-широка икономическа и социална база.
 • Жилищният фонд може да стимулира намаляване на консумацията на енергия и суровини, технологично обновяване и развитие на зелени икономически дейности.
 • Жилищната политика може да насърчи публично-частно сътрудничество и иновационни подходи за реализация на стратегии за местно развитие. Комплексните инвестиции ще осигурят по-голяма привлекателност и по-добри условия на бизнеса.
 • Недвижимите имоти като жилищата могат да бъдат използвани като начин за натрупване на лично богатство.
 • Нуждата за регионална помощ да не бъде само икономическа. Икономическите подходи, като например създаване на работни места, са малко вероятни да доведат до устойчиво регионално развитие, ако социални фактори като здравни услуги и жилища са слабо развити. Координиращ подход, който включва добри жилища и здравни услуги е необходим.
 • Стратегии за регионално развитие, които се базират на разбиране на местните условия и участие ще бъдат по-добре подготвени за неравенствата между регионите и общностите, ако включват жилищната политика.
 • Жилищната политика може да играе важна роля в правителствения подход към регионално развитие, но съществуват много малко примери за координацията между различните правителствени нива или интеграция на жилищата с други сектори. Жилищната политика трябва да бъде интегрирана с местни политики за регионално развитие.
 • Програмите за регионално развитие да бъдат управлявани и финансово подпомогнати на регионално ниво от хора, които разбират местните нужди. Всеки район има различни предизвикателства и трябва да се погледне индивидуално как те могат да се решат. Местните жилищни политики трябва да отговарят на местните икономически условия.

 

3. Заключение

Социални и икономически фактори имат комбинирано влияние върху регионалното развитие на една страна. Жилищата взаимодействат с всички тези фактори, но все още играят много малка роля в стратегиите за регионално развитие на България. Жилищната политика в страната ни трябва незабавно да се мобилизира, защото добре функциониращ жилищен сектор е от критично значение за здравословното състояние на една икономика.

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Оперативна програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.)

Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. (НСРР 2012-2022 г.)

Национална Концепция за Пространстввено Развитие

Национална Жилищна Стратегия на Република България